KONTAKT


NuPlays Sp. z o.o.

Ul. Mińska 25 (123, V piętro)

03-808 Warszawa, Polska


 • kontakt w sprawach niezwiązanych z transakcjami: biuro (@) nuplays.com
 • kontakt w sprawach związanych z transakcjami: support_buyer (@) nuplays.com

NuPlays Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP: 7010339324, REGON: 146081991, Sąd rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000420384, kapitał zakładowy 112 338 PLN opłacony w całości.


REGULAMIN I RODO

Krótkie podsumowanie na początek

NuPlays to rozbudowana platforma dająca niezależnym artystom i wytwórniom oferowanie dowolnych usług i produktów. Regulamin szczegółowo reguluje zasady funkcjonowania NuPlays oraz nasze prawa i obowiązki względem Was a także prawa i obowiązki użytkowników. Dla ułatwienia prezentujemy kilka najważniejszych kwestii poniżej.

 1. Jesteśmy platformą. Oznacza to, że udostępniamy Wam przestrzeń, w której podmioty dysponujące odpowiednimi prawami do utworów (artyści, producenci, wydawcy lub ich uprawnieni przedstawiciele) mogą zawierać transakcje kupna-sprzedaży. Wszelkie prawa do muzyki i przedmiotów oferowanych w NuPlays należą do Sprzedawców.
 2. Akceptując regulamin sprzedawcy deklarują, że dysponują odpowiednimi prawami do dysponowania swoją muzyką oraz biorą na siebie pełną odpowiedzialność jeżeli okaże się to nieprawdą. Nie jesteśmy platformą rozpowszechniającą utwory, dlatego wszelkie roszczenia ze strony organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi należy kierować do sprzedawców.
 3. Transakcje zawierane są pomiędzy użytkownikami - tak, jak na platformach aukcyjnych i sprzedażowych. Jeżeli zakupiona przez użytkownika oferta nie zostanie dostarczona należy to wyjaśniać ze sprzedającym (odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie w każdym potwierdzeniu transakcji) - choć oczywiście zawsze w takich przypadkach służymy pomocą i nigdy nie pozostawiamy spraw bez załatwienia.
 4. Wynagrodzenie NuPlays pobierane jest od każdej transakcji wyłącznie od sprzedawcy w momencie realizacji płatności i nie podlega zwrotowi, ponieważ z tego wynagrodzenia pokrywamy koszty hostingu i transferu plików wysokiej jakości.
 5. Punkty zgromadzone w ramach programu Superoferty można wymieniać wyłącznie na Superoferty w systemie i w razie likwidacji przez Was konta w NuPlays lub zakończenia działalności serwisu nie podlegają wymianie na gotówkę ani oferty inne, niż aktualnie dostępne superoferty.
 6. Akceptując regulamin my zobowiązujemy się działać zgodnie z prawem i najlepszymi standardami obowiązującymi w Internecie. Wy zobowiązujecie się, że będziecie postępować zgodnie z prawem i będziecie przestrzegać zasad netykiety.
 7. Działamy zgodnie z RODO. Nasz system zaprojektowany jest zgodnie z ideą privacy-by-design oraz privacy-by-default. Więcej informacji na ten temat w Regulaminie (poniżej). Przykładamy najwyższą wagę do ochrony danych osobowych. Nigdy nie przekażemy ich innym osobom lub podmiotom w celach marketingowych - nie handlujemy danymi naszych użytkowników!

 

REGULAMIN NuPlays

 

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420384, NIP: 7010339324, REGON: 146081991, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą lub NuPlays oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie NuPlays.pl przez NuPlays, a także o ile zasady te nie są odmiennie uregulowane w Ofertach Sprzedających, ogólne zasady na jakich dochodzi do transakcji między Fanami i Sprzedawcami. 

Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest NuPlays Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, e-mail: nuplays@nuplays.com. Pani (Pana) dane osobowe otrzymaliśmy od Pani (Pana) w trakcie zakładania konta w serwisie NuPlays. W sprawach związanych z Pani (Pana) danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@nuplays.com. Podane przez Panią (Pana) dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Panią/em, w szczególności:

 • a)      umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną i pełnego korzystania z serwisu NuPlays
 • b)      weryfikacji możliwości zakupu ofert kierowanych (na podstawie przepisów obowiązującego prawa) wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat
 • c)      personalizacji profilu użytkownika,
 • d)      zakładania i zarządzania kontem,
 • e)      realizacji umów z innymi użytkownikami serwisu Nuplays
 • f)       realizacji umów sprzedaży zawartych między Panią (Panem) a serwisem NuPlays
 • g)      kontaktowania sie z Panią (Panem) w związku z zapytaniami, które kieruje Pani/Pan do NuPlays
 • h)      przechowywania Pani (Pana) danych w celach podatkowych i rachunkowych.
 • Jeżeli wyrazi Pani (Pan) zgodę, będziemy przetwarzali dodatkowo Pani (Pana) dane w celu:
 • a)      zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Pani (Pana)  dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawiera Pani (Pan) na NuPlays oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. Pani (Pana)  dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacji, kiedy zawiera Pani/Pan transakcję z innym użytkownikiem NuPlays, który posiada siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Informację o siedzibie innego użytkownika pokażemy zawsze przed dokonaniem transakcji, dzięki będzie Pani/Pan mogła zdecydować o zawarciu transakcji i przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani (Pana) dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wykonania umowy. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani (Pan) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pani (Pana)  prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani (Panu) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani (Pana) żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych przez NuPlays polega na przetwarzaniu Pani (Pana) danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani (Panu), w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Spis treści:

1.      Definicje. 2

2.      Usługi4

3.      Rejestracja. 5

4.      Obowiązki Użytkownika Usług. 6

5.      Zasady zawierania Transakcji7

6.      Odstąpienia od Transakcji. Skutki Odstąpienia od Transakcji. Brak prawa odstąpienia od Transakcji.10

7.      Charakter rozpowszechniania Materiałów Użytkownika. 12

8.      Zasady przyznawania Punktów NuPlays. Superoferty. 15

9.      Zasady korzystania z Usługi Forum... 16

10.        Materiały. 17

11.        Rozliczenia Transakcji oraz zasady i warunki płatności i odpłatności Usług. 17

12.        Dane osobowe. 19

13.        Pliki cookies. 20

14.        Ograniczenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną. 21

15.        Reklamacje. 22

16.        Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie. 22

17.        Postanowienia końcowe. 23

 

 

1.  Definicje

Adres IP – oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu; 

Plik – oznacza plik elektroniczny zawierający utrwalenie dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, plastyczne lub fotograficzne wprowadzany przez Użytkownika Usług do Serwisu lub pobrany przez Użytkownika Usług, który Użytkownik Usług przechowuje w Serwisie i którym administruje; 

Fan – oznacza Użytkownika Usług, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego to jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz, który korzysta z Konta Fana;

Formularz – oznacza formularz internetowy stosowany przez NuPlays umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Usługodawcy danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług; 

Forum – oznacza udostępnioną przez NuPlays w Serwisie przestrzeń służącą zamieszczaniu przez Użytkowników Usług ich wypowiedzi, stanowiącą system komentarzy Comments Box implementowany do Serwisu i zintegrowany z portalem Facebook lub inny system służący publikacji przez Użytkowników Usług ich komentarzy; 

Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Konto Użytkownika – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną o podstawowych funkcjonalnościach określonych w pkt. 2.1. Regulaminu umożliwiająca Użytkownikowi Usług dostęp do i korzystanie z innych Usług, w tym przechowywanie Materiałów Użytkownika; Konto Użytkownika jest przestrzenią Serwisu związaną z Użytkownikiem Usługi i dostępną wyłącznie temu Użytkownikowi Usługi;   

Konto Sprzedawcy – oznacza Konto Użytkownika Usług przeznaczone dla Sprzedawców z funkcjonalnościami związanymi z udostępnianiem Ofert, zawieraniem oraz rozliczaniem Transakcji; 

Konto Fana – oznacza Konto Użytkownika Usług przeznaczone dla Fanów z funkcjonalnościami związanymi z nabywaniem Ofert oraz przechowywaniem Przedmiotów Transakcji;

Materiały – oznaczają wszelkie dane, w tym treści tekstowe oraz graficzne, utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, bazy danych i aplikacje zawarte lub udostępnione w Serwisie przez NuPlays lub na zlecenie NuPlays; 

Materiały Użytkownika – oznaczają wszelkie dane, w tym Treści Cyfrowe takie jak Pliki, Transmisje, treści tekstowe i graficzne, Oferty, bazy danych przechowywane w Serwisie przez Użytkownika Usług lub udostępniane przez Użytkownika Usług innym Użytkownikom; 

Oferta - oznacza ofertę Sprzedawcy skierowaną do Fanów dotyczącą realizacji Świadczeń lub sprzedaży Towarów, a także odpłatnego lub nieodpłatnego nabycia Świadczeń Towarzyszących; 

Profil Użytkownika – oznacza przestrzeń informatyczną w Serwisie udostępnioną Użytkownikowi Usług, który założył Konto Użytkownika, w ramach której Użytkownik Usług przechowuje, archiwizuje i prezentuje Materiały Użytkownika, i administruje nimi, jak również przechowuje i publikuje dane dotyczące swojej aktywności w Serwisie; Profil Użytkownika jest przestrzenią Serwisu związaną z Użytkownikiem Usługi i udostępnioną przez tego Użytkownika Usługi innym Użytkownikom;   

Pliki Wysokiej Jakości – oznaczają pliki MP3 o przepływowości 320 kbps; 

Przedmiot Transakcji – oznacza będący przedmiotem konkretnej Transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Fanem Towar lub Świadczenie wraz z ewentualnymi Świadczeniami Towarzyszącymi; 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm); 

Serwis – oznacza serwis internetowy pod nazwą NuPlays prowadzony przez Usługodawcę w domenie nuplays.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Serwisie i jego treścią; Serwis oparty jest na systemie informatycznym NuPlays, na który składają się przestrzeń na serwerach pozostających w dyspozycji NuPlays, jak również inne środki służące hostowaniu danych informatycznych oraz oprogramowanie. System ten realizuje funkcjonalności Serwisu; 

Sprzedawca – oznacza Użytkownika Usług, który korzysta z Konta Sprzedawcy, oraz który za pośrednictwem Konta Sprzedawcy może oferować Fanom swoje Oferty i dokonywać z Fanami Transakcji; Sprzedawcą może być wyłącznie podmiot, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego;

Świadczenie Towarzyszące – oznacza towary lub usługi towarzyszące głównemu świadczeniu będącemu przedmiotem Oferty w postaci Świadczenia lub Towaru;

Towar – oznacza rzeczy ruchome,

Świadczenia – oznacza prawa lub usługi inne niż Towary oferowane przez Sprzedawcę w ramach Oferty poprzez Profil Użytkownika;  

Transakcja – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Fanem, której przedmiotem jest przedmiot Oferty Sprzedawcy, która zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty przez Fana za wybrany przez siebie przedmiot Oferty;  

Transmisja – oznacza transmisję danych (streaming) zawierających określone w Ofercie treści oraz możliwość odtwarzania tych treści przez ich odbiorcę równocześnie z nawiązaniem połączenia z siecią Internet w czasie rzeczywistym względem transmisji danych. Transmisja danych polega na udostępnieniu strumienia pakietów danych przez sieć Internet i jednoczesne ich pobranie przez odbiorcę i odtwarzanie treści równocześnie z nawiązaniem połączenia i odbiorem danych. Każdy pakiet danych zawiera ilość informacji wystarczającą do odtworzenia pewnego fragmentu treści. Przesył strumienia danych z treściami następuje odrębnie do każdego odbiorcy;

Treść Cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Treści Cyfrowe obejmują w szczególności Pliki i Transmisje, przy czym przypadku dostarczania Treści Cyfrowej na trwałym nośniku (np. płycie CD, DVD) umowa uznawana jest za sprzedaż Towaru;

Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez NuPlays w ramach działania Serwisu, określone w pkt. 2.1. Regulaminu; 

Ustawa o Prawach Konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827).

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych działającą za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu lub Usług; 

Punkty NuPlays – oznaczają punkty przyznawane Fanowi nabywającemu od Sprzedawcy w ramach Transakcji Przedmiot Transakcji; 

Superoferta NuPlays – oznacza system nagród NuPlays przyznawanych przez NuPlays Fanom, w zależności od zgromadzonych przez Fana Punktów NuPlays 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

2.  Usługi

2.1 Usługami świadczonymi przez NuPlays w ramach Serwisu są: 

2.1.1 Usługa Konta Fana, która zapewnia Fanowi następujące podstawowe funkcjonalności w Serwisie:  

a)      możliwość przechowywania Materiałów Użytkownika,oraz dostęp do nich poprzez urządzenia stacjonarne i mobilne, 

b)      możliwość  publikowania danych o swojej aktywności w Profilu Użytkownika oraz możliwość pobierania i przechowywania Materiałów Użytkownika udostępnionych nieodpłatnie przez innych Użytkowników,

c)      możliwość zawierania Transakcji ze Sprzedawcami odnośnie wystawianych przez nich Ofert, w szczególności możliwość nabywania przez Fanów od Sprzedawców Przedmiotów Transakcji, na zasadach przewidzianych w Regulaminie i Ofertach.

2.1.2 Usługa Konta Sprzedawcy, która zapewnia Sprzedawcy następujące funkcjonalności w Serwisie: 

a)      możliwość przechowywania Materiałów Użytkownika, w tym Ofert oraz dostęp do nich poprzez urządzenia stacjonarne i mobilne, 

b)      możliwość administrowania Materiałami Użytkownika, w tym Ofertami, w szczególności poprzez ich archiwizację, prezentację i udostępnianie w Profilu Użytkownika, 

c)      możliwość oferowanie Fanom przedmiotów Transakcji na zasadach przewidzianych w Regulaminie i Ofertach, oraz możliwość zawierania Transakcji z Fanami na zasadach określonych w Regulaminie i Ofertach oraz ich rozliczania, a także otrzymywania statystyk odnośnie dokonanych Transakcji,

2.1.3 Usługa Profilu Użytkownika, za pomocą której Użytkownik Usług może przechowywać, archiwizować i prezentować Materiały Użytkownika, a także nimi administrować, w szczególności  udostępniać je innym Użytkownikom oraz udostępniać informacje o swojej aktywności w Serwisie.  

2.1.4 Usługa Forum, która zapewnia Użytkownikowi Usług możliwości korzystania z Forum na zasadach określonych w Regulaminie. 

2.2 NuPlays świadczy Użytkownikom Usług na zasadach hostingu platformę umożliwiającą przechowywanie Materiałów Użytkownika przez Użytkowników Usług i ich wymianę z innymi Użytkownikami Usług. Usługodawca zapewnia tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Usług i możliwości korzystania z nich, a o sposobie wykorzystania Usług oraz przechowywanych Materiałach Użytkownika decyduje wyłącznie Użytkownik Usług. Usługodawca nie monitoruje zawartości Materiałów Użytkownika ani danych przesyłanych pomiędzy Użytkownikami Usług, nie ma także wiedzy o przechowywanych danych ani możliwości ich kontrolowania. 

2.3 Niezależnie od Usług określonych w pkt. 2.1. usługą NuPlays świadczoną za pośrednictwem Serwisu jest uczestnictwo w systemie Superoferta, do którego uprawniony jest Fan, który zgromadził odpowiednią dla określonego świadczenia ilość Punktów NuPlays. 

2.4 Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Serwisu, w części, do której dostęp nie wymaga rejestracji, w szczególności, w której Użytkownik ma dostęp do publicznie dostępnych Materiałów lub Profili Użytkowników, związany jest zasadami korzystania z tej części Serwisu określonymi w Regulaminie w szczególności zasadami dostępności i korzystania z Materiałów oraz zasadami dostępności Materiałów Użytkownika. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się na korzystanie z Serwisu. 

2.5 Sprzedawca, który zamierza udostępniać Materiały Użytkownika, w tym oferować Oferty Fanom, jest obowiązany utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika. Sprzedawca udostępnia Materiały Użytkownika i Oferty poprzez swój Profil Użytkownika. Fan może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika. 

2.6 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej reprezentowane przez prawidłowo umocowane do tego osoby. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

3.  Rejestracja

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest rejestracja przez Użytkownika w Serwisie jako Fana albo Sprzedawcy. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu. Z momentem zaakceptowania drogą elektroniczną postanowień Regulaminu Użytkownik zawiera z NuPlays umowę o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie. 

3.2 Rejestracja w Serwisie następuje odrębnie dla Fanów i Sprzedawców. 

3.3 Z momentem rejestracji w Serwisie, Fan uzyskuje dostęp do i możliwość korzystania z:

a)      Usługi Konta Fana oraz

b)      Usługi Profilu Użytkownika oraz

c)      Usługi Forum oraz

d)      Usługi Superoferty.

3.4 Z momentem rejestracji w Serwisie, Sprzedawca uzyskuje dostęp do i możliwość korzystania z:

a)      Usługi Konta Sprzedawcy oraz

b)      Usługi Profilu Użytkownika oraz

c)      Usługi Forum.

3.5 Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są prawdziwe, aktualne i pełne. Aby zawrzeć Transakcje, nabyć Przedmiot Transakcji lub uzyskać nagrodę z systemu Superoferty Użytkownik Usług może być zobowiązany do podania dodatkowych danych (np. adresu, na który ma być dokonana przesyłka Towaru). W takich okolicznościach Użytkownik Usług oświadcza, że wszelkie dodatkowe dane, które Użytkownik Usług podał dobrowolnie w celu zawarcia Transakcji, otrzymania Przedmiotu Transakcji lub uzyskania nagrody z zakresu Superoferty są prawdziwe, aktualne i pełne.

3.6 Użytkownik Usług zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika jakiejkolwiek innej osobie, za wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wtedy w imieniu i na rzecz Sprzedawcy mogą działać określone osoby fizyczne prawidłowo umocowywane do reprezentowania Sprzedawcy i korzystania z Serwisu.  

3.7 Użytkownik Usług zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez Użytkownika Usług hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania loginu i hasła innym nieuprawnionym Użytkownikom oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika urządzenia służących do korzystania z Serwisu. 

3.8 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Sprzedawcy i/lub Profilu Użytkownika oraz danych w nich zawartych, w szczególności w zakresie administracji Materiałami Użytkownika oraz czynności ich udostępniania. Sprzedawca przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Sprzedawcy i Profilu Użytkownika oraz danych w nich zawartych, jak za własne czynności. Fan odpowiada za czynności faktyczne i prawne dokonane w ramach funkcjonalności Serwisu z wykorzystaniem jego Konta Sprzedawcy i/lub Profilu Użytkownika przez osoby, którym Fan udostępnił swój login i hasło.

3.9 Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Usług określa pkt. 11 Regulaminu. 

3.10 Aby korzystać z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu z aktualną przeglądarką internetową i obsługa JavaScript, Adobe Flash i plików cookies.

 

4.  Obowiązki Użytkownika Usług

4.1 Użytkownik Usług zobowiązany jest do: 

a)      przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa właściwego przy dostępie i korzystaniu z Serwisu i Usług, 

b)      odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Usług i korzystania z nich, w tym zabezpieczenia haseł wykorzystywanych przy dostępie i korzystaniu z Usług i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym; Użytkownik odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa danych spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do Usługi i korzystania z nich, 

c)      niezwłocznego aktualizowania informacji zawartych w Formularzu, 

d)      niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Serwisu lub Usługi, nieuprawnionego korzystania z Serwisu lub Usług lub innego naruszenia bezpieczeństwa, 

e)      uzyskania odpowiednich praw, w tym praw własności intelektualnej, do wykorzystywania Materiałów Użytkownika w sposób, w który są one wykorzystywane w Serwisie zgodnie z jego funkcjonalnościami, w szczególności zapewnienia praw dla Usługodawcy, podwykonawców Usługodawcy w zakresie koniecznym do świadczenia Usług, a także dla Fanów, w zakresie w jakim mogą oni nabyć Materiały Użytkownika. 

4.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Materiały Użytkownika. 

4.3 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także z poszanowaniem praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności nie naruszać:

a)      ochrony danych osobowych, 

b)      dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji, 

c)      praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych (w tym majątkowych praw autorskich i osobistych praw autorskich) oraz praw własności przemysłowej (w tym praw do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), oraz know-how, 

d)      tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnic przedsiębiorstwa, 

e)      bezpieczeństwa informacji, w tym informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, 

f)       porządku publicznego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, w szczególności poprzez niezamieszczanie czy propagowanie określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, ze względu na płeć, rasowych i wyznaniowych, treści obraźliwych i wulgaryzmów, 

g)      praw Usługodawcy i innych Użytkowników poprzez jakiekolwiek działania mogące utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników. 

 

5.  Zasady zawierania Transakcji

5.1 Sprzedawca wystawia Ofertę na następujących zasadach:  

a)      Sprzedawca, który wystawia Ofertę jest obowiązany w Ofercie podać dokładny, pełny i rzetelny opis przedmiotu Oferty, a także wszystkie informacje wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wymagane Ustawą o Prawach Konsumenta. Tworząc Ofertę i opis Transakcji Sprzedawca określa w Ofercie ogół warunków umowy zawartej z Fanami, z zastrzeżeniem, że w pewnym zakresie zastosowanie mogą mieć odpowiednie postanowienia Regulaminu odnośnie ogólnych warunków zawieranych między Fanami a Sprzedawcami Transakcji, pod warunkiem, że postanowienia te w sposób dokładny, pełny, rzetelny oddają przedmiot Oferty Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za przekazanie w Ofercie wszystkich informacji wymaganych prawem, w szczególności wymaganych Ustawą o Prawach Konsumenta, a także za dopełnienie wszelkich czynności wymaganych prawem w przypadku czynności z konsumentami. NuPlays nie ma wpływu na treść Oferty. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości zawarte w Ofercie oraz brak informacji wymaganych prawem, w szczególności wymaganych Ustawą o Prawach Konsumenta, 

b)      Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Sprzedawca informuje w Ofercie w sposób jasny i zrozumiały o:

                            I.          głównych cechach świadczenia,

                           II.          swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,

                         III.          adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Fan może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą,

                         IV.          adresie, pod którym Fan może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt iii),

                          V.          łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sprzedawca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności,

                         VI.          sposobie i terminie zapłaty,

                        VII.          sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji,

                       VIII.          sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,

                         IX.          kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Fan; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,

                           X.          w przypadku gdy ma to zastosowanie, obowiązku zapłaty przez Fana poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o Prawach Konsumenta, jeżeli Fan odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, o którym mowa w pkt. 6.19 Regulaminu,

                         XI.          braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Fan traci prawo odstąpienia od umowy,

                        XII.          obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

                       XIII.          istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, w przypadku gdy Sprzedawca takich gwarancji udziela lub zapewnia usługi posprzedażowe,

                      XIV.          czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu,

                        XV.          minimalnym czasie trwania zobowiązań Fana wynikających z umowy;

                      XVI.          funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony (np. różnego rodzaju ograniczeniach technicznych w korzystaniu z Treści Cyfrowych takich jak uniemożliwienie kopiowania ich na inny nośnik, lub wykorzystaniu Treści Cyfrowych w inny sposób (np. do śledzenia zachowania w internecie),

                     XVII.          mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (to jest wymaganiach sprzętowych i oprogramowaniu komputerowym niezbędnym do prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych);

                  XVIII.          możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;

 

c)      O ile nic innego nie wynika z Oferty, Sprzedawca potwierdza, że postanowienia Regulaminu określają w pełni:

                            I.          funkcjonalności Treści Cyfrowych (np. Plików i Transmisji) oraz techniczne środki ich ochrony,

                          II.          mające znaczenie interoperacyjności Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;

d)      Poprzez wystawienie Oferty Sprzedawca oświadcza, że obrót wystawionym przedmiotem Oferty i korzystanie z przedmiotu Oferty po zawarciu Transakcji przez Fana nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że Sprzedawca jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy na warunkach wskazanych w Ofercie i zgodnie z celem umowy określonym w Ofercie,

e)      Sprzedawca każdorazowo w ramach Oferty określi przedmiot Oferty, którym mogą być Świadczenia lub Towary, a także Świadczenia Towarzyszące, cenę za przedmiot Oferty, a także informację o ilości Punktów NuPlays, które uzyska Fan jeśli nabędzie przedmiot Oferty. Cena za Przedmiot Transakcji określona w Ofercie jest cenną brutto (z uwzględnieniem podatków).

f)       W ramach prezentacji przedmiotu Oferty Sprzedawca może umożliwiać w Profilu Użytkownika możliwość odtworzenia przez Użytkowników Plików.

5.2 Fan, który chce zawrzeć Transakcje ze Sprzedawcą odnośnie interesującej go Oferty postępuje w następujący sposób:

a)      Fan w Ofercie, którą chce nabyć, akceptuje wybór Oferty poprzez kliknięcie w przycisk „KUP”,

b)      Fan z poziomu swojego Konta Fana (do którego musi się zalogować, jeśli nie jest zalogowany) weryfikuje poprawność wybranego przez siebie przedmiotu Oferty i po dokonaniu weryfikacji i skorygowaniu ewentualnych błędów, potwierdza zamówienie dotyczące wybranej Oferty oraz dokonuje wyboru metody płatności poprzez operatora płatności, 

c)      Następnie Fan klika w przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” po czym Fan zostaje przekierowany na stronę operatora płatności. Zasady korzystania z usług operatorów płatności zostały określone w pkt. 11 Regulaminu. Za pośrednictwem operatora płatności Fan dokonuje opłaty ceny za przedmiot Oferty,

d)      W razie niedokonania płatności przez Fana za pośrednictwem operatora płatności Transakcja nie dochodzi do skutku,

e)      Z chwilą dokonania płatności przez Fana poprzez stronę operatora płatności dochodzi do zawarcia Transakcji pomiędzy Fanem a Sprzedawcą, 

f)       Po dokonaniu Transakcji, Fan i Sprzedawca otrzymują potwierdzenie zawarcia Transakcji, w którym zawarte są dane drugiej Strony Transakcji.

g)      Transakcja zostaje zawarta na warunkach określonych w Ofercie i w języku, w którym w Ofercie wskazane są warunki umowy. Warunki umowne określone w Ofercie na jakich została zawarta Transakcja są dostępne w historii transakcji w Koncie Użytkownika. Fan otrzymuje także mailowo potwierdzenie informacji zawartych w pkt. 5.1. b/ Regulaminu oraz informację o wyrażeniu zgody o której mowa w pkt. 6.14 Regulaminu.

5.3 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Fanowi Towar zgodny z opisem w Ofercie i w stanie wolnym od wad. Sprzedawca odpowiada względem Fana za wady Towaru na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Kodeksie Cywilnym.

5.4 O ile nic innego nie wynika z Oferty, Fan składa wszelkie reklamacje dotyczące Oferty, Transakcji lub Przedmiotu Transakcji oraz Materiałów Użytkownika na adres korespondencyjny lub adres email Sprzedawcy podany przez Sprzedawcę w Ofercie lub jeśli taki adres mailowy nie został podany, poprzez zawarty w Serwisie formularz do kontaktu ze Sprzedawcą. W reklamacji należy podać dane umożliwiające identyfikację Fana, który ją składa, a także opisać przedmiot reklamacji oraz podać treść żądania, jeśli z takim Fan występuje. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Fana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

5.5 Fan może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Fan uprawniony jest do:

a)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Transakcji dotyczącej Towaru lub Świadczenia,

b)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Fanem a Sprzedawcą,

c)      uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Fanem a Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5.6 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Fana z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.7 NuPlays pobiera od Sprzedawcy wynagrodzenie z tytułu przeprowadzonej Transakcji zgodnie z pkt. 11 Regulaminu oraz w wysokości określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu (Wynagrodzenie NuPlays) publikowanym w Serwisie na stronie https://nuplays.pl/seller/content/price-terms.

5.8 Korzystanie z Usług dla Sprzedawcy i dla Fana opisanych w pkt. 3.3 i w pkt. 3.4 Regulaminu nie jest możliwe w ramach jednego Profilu Użytkownika. Użytkownik, który podejmuje obydwie formy korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem, zakłada dwa odrębne Konta Użytkownika to jest Konto Sprzedawcy i Konto Fana i działa poprzez dwa odrębne Profile Użytkownika jako Sprzedawca lub Fan.

5.9 Poważnym naruszeniem zasad Regulaminu będzie działanie polegające na dokonywaniu czynności prawnych, w tym Transakcji, pomiędzy Kontem Sprzedawcy i Kontem Fana oraz przypisanymi im odpowiednio Profilami Użytkowników należących do tej samej osoby. 

5.10 Użytkownik Usług potwierdza i oświadcza, że wszelkie Transakcje zawarte przez Użytkownika Usług w ramach Serwisu stanowią jego własne zobowiązania wobec innych Użytkowników.

5.11 NuPlays nie jest stroną żadnej Transakcji z zastrzeżeniem pkt. 5.12 Regulaminu. Przedmiotem Usług NuPlays nie jest pośrednictwo lub usługa agencji. NuPlays świadczy Użytkownikom Usług platformę, za pośrednictwem której mogą dokonywać Transakcji.

5.12 NuPlays może utworzyć w Serwisie Profil Użytkownika i korzystać z Serwisu jako Sprzedawca, oferując Użytkownikom Oferty jako Sprzedawca i zawierać Transakcje z Fanami dotyczące Przedmiotów Transakcji. W takim przypadku, w zakresie w jakim NuPlays korzysta z Usług jako Sprzedawca, stosują się względem NuPlays wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące praw i obowiązków Sprzedawcy, w szczególności praw i obowiązków Sprzedawcy względem Fanów. Ten sposób korzystania przez NuPlays z Serwisu nie ma wpływu na postanowienia niniejszego Regulaminu odnośnie zasad świadczenia Usług przez NuPlays na rzecz Użytkowników.

5.13 Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje zachowania w ramach funkcjonalności Serwisu jak również za należyte wykonanie zawartych przez siebie Transakcji. NuPlays nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonania Transakcji przez Użytkownika Usług.

5.14 Zważywszy, że NuPlays nie monitoruje, nie weryfikuje, nie kontroluje, nie nadzoruje sposobu korzystania z Kont Użytkowników oraz Profili Użytkowników przez Użytkowników Usług, w szczególności nie monitoruje, nie weryfikuje, nie kontroluje, nie nadzoruje treści Ofert Sprzedawców, zawartych Transakcji ani nabytych Przedmiotów Transakcji, a także nie weryfikuje faktycznego istnienia przedmiotów Ofert Sprzedawców, jakości lub bezpieczeństwa przedmiotów Ofert, wyłącznie Sprzedawcy odpowiadają względem Fanów za poprawność, prawdziwość, rzetelność, zupełność i legalność informacji podawanych w Ofertach, a także jakość, bezpieczeństwo oraz legalność przedmiotów Ofert i Przedmiotów Transakcji. 

5.15 O ile nic innego nie wynika z Oferty lub Profilu Użytkownika Sprzedawcy w zakresie majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Transakcji, Fan nabywa na podstawie Transakcji prawo do korzystania z Przedmiotu Transakcji wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Niedopuszczalne jest w szczególności utrwalanie, kopiowanie, pobieranie, dalsze rozpowszechnianie, przekształcanie, itp. wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego. 

5.16 Zasady określone w pkt. od 5.13 do 5.15 Regulaminu stosują się do Materiałów Użytkownika udostępnionych innym Użytkownikom w Profilu Użytkownika. 

 

6.                   Odstąpienia od Transakcji. Skutki Odstąpienia od Transakcji. Brak prawa odstąpienia od Transakcji.

6.1 Fan ma prawo odstąpić od Transakcji ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem sytuacji o których mowa w pkt 6.14 Regulaminu kiedy zgodnie z prawem Fanowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Transakcji lub w okolicznościach tam podanych Fan traci prawo odstąpienia Transakcji.

6.2 Termin do odstąpienia od Transakcji wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Fan wszedł w posiadanie Towaru (np. T-shirta) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Fana weszła w posiadanie Towaru.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Transakcji, Fan musi poinformować Sprzedawcę na adres korespondencyjny lub adres email lub numer faksu Sprzedawcy podany Fanowi przy zawarciu Transakcji lub poprzez zawarty w Serwisie formularz do kontaktu ze Sprzedawcą o swojej decyzji o odstąpieniu od Transakcji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, wiadomość wysłana poprzez formularz do kontaktu ze Sprzedawcą).

6.4 Fan może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy poniżej:

 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat [proszę wpisać pełną nazwę Sprzedawcy, pełny adres pocztowy Sprzedawcy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail Sprzedawcy]

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

6.5 Fan może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedawcy, o ile została podana przez Sprzedawcę podczas zawierania Transakcji. Jeżeli Fan skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Fanowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.6 Aby zachować termin do odstąpienia od Transakcji, wystarczy, aby Fan wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Fanowi prawa odstąpienia od Transakcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.7 W przypadku odstąpienia od Transakcji Sprzedawca zwraca Fanowi wszystkie otrzymane od Fana płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru jeśli zostały poniesione przez Fana (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Fana sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Fana o wykonaniu prawa odstąpienia od Transakcji.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Fana w pierwotnej Transakcji, chyba że Fan wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Fan nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy będącej Przedmiotem Transakcji lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Sprzedawca nie odbiera Towaru od Fana. Fan powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fan poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Transakcji. Termin jest zachowany, jeżeli Fan odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.10 Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru. Fan musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.11 Fan odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.12 Zgodnie z przepisami, prawo odstąpienia od Transakcji nie przysługuje Fanowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. odnośnie płyt CD po ich rozpakowaniu),

j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. odnośnie e-bilety na koncerty),

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. odnośnie Plików i Transmisji).

6.13 Podczas składania zamówienia Fan może wyrazić zgodę na wykonanie w pełni Świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Transakcji). Fan przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wyrażenia powyższej zgody Fan traci prawo odstąpienia od Transakcji, której przedmiotem jest to Świadczenie.

6.14 Podczas składania zamówienia Fan może wyrazić żądanie, aby Sprzedawca rozpoczął wykonywanie swojego Świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Fan nie traci prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Transakcji, ale jeżeli Fan zażądał rozpoczęcia wykonania Świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Fan zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Fan poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Transakcji.

 

7.                   Charakter rozpowszechniania Materiałów Użytkownika

7.1 Poprzez wprowadzenie do Serwisu jakichkolwiek Materiałów Użytkownika, w szczególności jakichkolwiek Treści Cyfrowych, Sprzedawca oświadcza, że względem tych Materiałów Użytkownika przysługują mu odpowiednie prawa, w szczególności:

a)      prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne do korzystania z Materiałów Użytkownika w sposób zgodny z funkcjonalnościami Serwisu przez tego Sprzedawcę, a także

b)      prawo do upoważniania do korzystania z Materiałów Użytkownika w sposób zgodny z funkcjonalnościami Serwisu przez NuPlays, podwykonawców NuPlays, oraz

c)      prawo do udostępniania Materiałów Użytkownika Użytkownikom, a także

d)      prawo do zezwalania na korzystanie z Materiałów Użytkownika przez Użytkowników, oraz, że działania takie nie naruszą jakichkolwiek praw lub podlegających ochronie interesów osób trzecich.

W szczególności Sprzedawcy przysługują powyższe prawa na wszystkich polach eksploatacji na których korzystanie z Materiałów Użytkownika przez Sprzedawcę, NuPlays, podwykonawców NuPlays oraz innych Użytkowników jest niezbędne, aby zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminem NuPlays i jego podwykonawcy mogli świadczyć Usługi na rzecz Sprzedawcy i Użytkowników, Sprzedawca mógł dokonać Transakcji, a Użytkownik mógł nabyć i korzystać z Przedmiotu Transakcji. Sprzedawca gwarantuje posiadanie praw w powyższym zakresie.  

7.2 Poprzez wprowadzenie do Serwisu jakichkolwiek Materiałów Użytkownika, w szczególności jakichkolwiek Plików lub Transmisji, Sprzedawca udziela upoważnienia NuPlays i podwykonawcom NuPlays do korzystania z tych Materiałów Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Serwisu zgodnie z ich funkcjonalnościami (w tym przechowywania tych Materiałów Użytkownika). 

7.3 Poprzez udostępnienie Materiałów Użytkownika w Profilu Użytkownika Sprzedawca udziela upoważnienia do korzystania z tych Materiałów Użytkownika przez Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego. 

7.4 Poprzez zawarcie Transakcji Sprzedawca udziela upoważnienia do korzystania z Przedmiotu Transakcji w sposób zgodny z przedmiotem Oferty, a w razie braku informacji o dozwolonym sposobie eksploatacji przez Użytkownika Przedmiotu Transakcji, w zakresie dozwolonego użytku osobistego Użytkownika. 

7.5 Bezwzględnie zakazane jest wprowadzanie do Serwisu jakichkolwiek Materiałów Użytkownika do których Sprzedawca nie posiada pełni praw umożliwiających mu korzystanie z Materiałów Użytkownika zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu, w szczególności przechowywanie tych Materiałów Użytkownika w Serwisie, udostępnianie tych Materiałów Użytkownika Użytkownikom, udzielanie licencji do korzystania z Materiałów Użytkownika NuPlays, podwykonawcom NuPlays lub innym Użytkownikom. 

7.6 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność względem NuPlays, podwykonawców NuPlays, a także Użytkowników za posiadanie pełni praw do Materiałów Użytkownika. 

7.7 Sprzedawca, który zobowiązał się na potrzeby korzystania z Serwisu i Usług posiadać odpowiednie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, dla siebie, a także w zakresie koniecznym do wykonania Usług, dla Usługodawcy, jego podwykonawców oraz w zakresie udostepnienie Materiałów Użytkownika, dla innych Użytkowników, zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy, jego podwykonawców i innych Użytkowników z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej występującej z roszczeniami związanymi z tymi prawami do Materiałów Użytkownika, w tym prawami własności intelektualnej. 

7.8 W związku z powyższym, Sprzedawca jest zobowiązany do obrony Usługodawcy, jego podwykonawców i innych Użytkowników na własny koszt przed roszczeniami osób trzecich kierowanymi do Usługodawcy, jego podwykonawców i innych Użytkowników, w związku z prawami lub naruszeniem praw do Materiałów Użytkownika, oraz do pokrycia kosztów Usługodawcy, jego podwykonawców i innych Użytkowników poniesionych w związku ze skierowaniem przeciw Usługodawcy, jego podwykonawcom i innym Użytkownikom takiego roszczenia (w tym uzasadnionych honorariów prawniczych) pod warunkiem, że Usługodawca, jego podwykonawca lub inny Użytkownik, w stosunku do którego osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o wszelkich tego rodzaju roszczeniach. Sprzedawca ma obowiązek bieżącego informowania Usługodawcy, jego podwykonawcy lub innych Użytkowników o podejmowanych działaniach. 

7.9 Sprzedawca i NuPlays oświadczają, że wprowadzenie Materiału Użytkownika do Systemu przez Sprzedawcę, jak również wszelkie czynności polegające na upublicznianiu Materiału Użytkownika, w tym jego rozpowszechnianiu stanowią, w każdym przypadku korzystania z funkcjonalności Serwisu, aktywne czynności Użytkownika, które ten podejmuje na skutek własnych decyzji i na podstawie wiedzy w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych do treści utrwalonych w Materiałach Użytkownika. 

7.10 Usługi NuPlays w zakresie w którym umożliwiają Użytkownikom przechowywania i udostępniania Materiałów Użytkownika w Koncie Użytkownika i Profilu Użytkownika stanowią wyłącznie udostępnienie przestrzeni informatycznej Serwisu w celu przechowywania danych przez Użytkowników oraz administrowania i rozporządzenia nimi przez Użytkowników poprzez ewentualne udostępnianie osobom trzecim. Przedmiotem takich Usług, które NuPlays świadczy Użytkownikom jest hosting w rozumieniu art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną będącej implementacją art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 8 czerwca 2000 roku, w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE L 178, z dnia 17 lipca 2000 roku).

7.11 Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną NuPlays nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, w tym Materiały Użytkownika, jeśli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego (Serwisu) w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

7.12 NuPlays nie sprawdza czy weryfikuje jakichkolwiek Materiałów Użytkownika przechowywanych w Serwisie. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, NuPlays niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności:

a)      zawiadomi Użytkownika, którego dane lub związana z nimi działalność mają potencjalnie bezprawnych charakter, o otrzymaniu takiego zawiadomienia lub wiadomości i zamiarze zablokowania takich danych przez NuPlays. NuPlays skieruje zawiadomienie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Koncie Użytkownika, oraz  

b)      bezpośrednio po wysłaniu zawiadomienia do Użytkownika, zablokuje dostęp do danych o potencjalnie bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.

7.13 Zawiadomienia odnośnie bezprawnego charakteru danych mogą być składane na adres email: nuplays@nuplays.com lub na adres korespondencyjny NuPlays to jest ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

7.14 W przypadku otrzymania przez NuPlays informacji i dokumentów od Użytkownika, którego dane zostały zablokowane, w terminie 7 dni od dnia wysłania mu zawiadomienia, o którym mowa w pkt.7.12 a/ Regulaminu i jeśli na podstawie uzyskanych informacji i dokumentów NuPlays jest w stanie stwierdzić, że urzędowe zawiadomienie lub wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności okażą się oczywiście bezzasadne lub nieprawdziwe, NuPlays odblokuje dostęp do spornych danych.

7.15 Zgodnie z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną NuPlays, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

7.16 Sprzedawca oświadcza, że akceptując postanowienia Regulaminu, przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa spowodowanego wprowadzeniem jakichkolwiek Materiałów Użytkownika do Serwisu i/lub czynnościami podjętymi w ramach Serwisu z użyciem tych Materiałów Użytkownika, w szczególności naruszenia autorskich praw osobistych i/lub majątkowych lub praw pokrewnych spowodowanego wprowadzeniem Materiałów Użytkownika do Serwisu i/lub czynnościami podjętymi w ramach Serwisu z użyciem Materiałów Użytkownika

7.17 W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa podczas korzystania z Usług, NuPlays ma uprawnienie do natychmiastowego i trwałego zablokowania temu Użytkownikowi dostępu do jego Konta Użytkownika, a także Profilu Użytkownika wraz ze znajdującymi się tam Materiałami Użytkownika i rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym wraz z powiadomieniem właściwych organów o fakcie naruszenia prawa. NuPlays może przechowywać dane zawarte w Koncie Użytkownika i Profilu Użytkownika w całości lub części wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia materiału dowodowego związanego z dochodzeniem i obroną swoich praw związanych z naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa i tak długo jak przechowywanie tych danych będzie niezbędne do tego celu. W przypadku, gdy naruszenia dokona Fan i nie dotyczy ono ani nie jest związane z uprzednio nabytymi przez tego Fana Przedmiotami Transakcji, Fan będzie miał możliwość zrobienia kopii zapasowej Przedmiotów Transakcji. 

7.18 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, NuPlays może zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z Usług do momentu usunięcia przez Użytkownika stanu naruszenia Regulaminu. Z chwilą zawieszenie uprawnień Użytkownika, NuPlays zawiadomi Użytkownika o przyczynie zawieszenia. Użytkownik powinien zawiadomić NuPlays o usunięciu przyczyny zawieszenia. NuPlays przywróci uprawnienia Użytkownika do korzystania z Usług z chwilą potwierdzenia otrzymanej od Użytkownika informacji o ustaniu przyczyny zawieszenia. NuPlays usunie Konto Użytkownika jeśli stan zawieszenie utrzymuje się przez kolejne 6 miesięcy i Użytkownik nie podjął działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia.  W przypadku, gdy naruszenia dokona Fan i nie dotyczy ono ani nie jest związane z uprzednio nabytymi przez tego Fana Przedmiotami Transakcji, Fan będzie miał możliwość zrobienia kopii zapasowej Przedmiotów Transakcji. 

7.19 Zawieszenie uprawnień Użytkownika do korzystania z Usług nie wyłącza pełnej odpowiedzialności Użytkownika z tytułu działań będących podstawą zawieszenia.

7.20 W przypadku opisanym w pkt. 7.17. i 7.18. Regulaminu NuPlays przyjmie ponowną rejestrację Użytkownika w Serwisie jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

7.21 W celu uniknięcia wątpliwości i bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu Strony potwierdzają, że w przypadku, w którym dla niekolidującego z uprawnieniami osób trzecich eksploatowania Materiałów Użytkownika, w tym Plików lub Transmisji, niezbędne jest zawarcie umowy z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania lub dokonanie świadczeń na rzecz takiej organizacji Sprzedawca zobowiązany jest do zrealizowania tychże czynności. W przypadku skierowania przez jakąkolwiek organizację zbiorowego zarządzania roszczeń z tytułu lub wezwań z tytułu rozpowszechniania materiałów w Serwisie postanowienie pkt. 7.7 i 7.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

7.22 Sprzedawca akceptuje, że w przypadku, w którym - niezależnie od zasady określonej w pkt. 7.21 Regulaminu. – niezbędne dla prawidłowej działalności Serwisu będzie zrealizowanie świadczeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez NuPlays okoliczność ta może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia NuPlays. 

7.23 Akceptując zasady Regulaminu Sprzedawca wyraża zgodę na korzystanie przez NuPlays z Materiałów Użytkownika lub ich fragmentów, jednakże w zakresie ograniczonym do wykorzystywania ich w materiałach reklamowych, promocyjnych i/lub marketingowych działalności Serwisu, bez odrębnego wynagrodzenia, we wszelkich formach i na wszelkich polach eksploatacji właściwych dla rozpowszechniania takich materiałów. 

 

8.  Zasady przyznawania Punktów NuPlays. Superoferty

8.1 Każdy Fan zawierający Transakcję na zasadzie której nabywa prawo do Przedmiotu Transakcji informowany jest w treści Oferty o ilości Punktów NuPlays przyznanych mu z chwilą zawarcia Transakcji. 

8.2 Uzyskane przez Fana Punkty NuPlays rejestrowane są automatycznie w Serwisie. Serwis poprzez Konto Fana informuje Fana o ilości zgromadzonych Punktów NuPlays. 

8.3 Uzyskane przez Fana Punkty NuPlays służą wyłącznie pozyskaniu dostępu do nagród NuPlays z zakresu Superoferty i nie mogą być wymieniane na środki płatnicze. Informacje o aktualnych nagrodach NuPlays, które Fan może uzyskać w zamian za posiadane Punkty NuPlays są dostępne w Serwisie. 

8.4 Punkty NuPlays mogą być wykorzystane przez Fana do momentu rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Fan może przenieść dowolną ilość Punktów NuPlays na innego Użytkownika.

8.5 Fan, który chce wymienić Punkty NuPlays na interesującą go Superofertę postępuje w następujący sposób:

a)      Fan w Superofercie, którą chce uzyskać, akceptuje wybór Superoferty poprzez kliknięcie w przycisk „WYMIEŃ”,

b)      Fan z poziomu swojego Konta Fana (do którego musi się zalogować, jeśli nie jest zalogowany) weryfikuje poprawność wybranego przez siebie przedmiotu Superoferty i po dokonaniu weryfikacji i skorygowaniu ewentualnych błędów, potwierdza wybór Superoferty, 

c)      Z chwilą dokonania potwierdzenia wyboru Fan nabywa przedmiot Superoferty. Ilość Punktów NuPlays przypisanych do Konta Fana ulega pomniejszeniu o ilość punktów Superoferty. Fan otrzymuje potwierdzenie uzyskania przedmiotu Superoferty,

d)      Nagroda zostaje przyznana na warunkach określonych w Superofercie, warunki te są dostępne w języku wskazanym w Superofercie. Warunki uzyskanej Superoferty dostępne są w historii transakcji w Koncie Użytkownika. 

 

9.  Zasady korzystania z Usługi Forum

9.1 Serwis zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników Usług. 

9.2 W zakresie funkcjonowania Forum Użytkownik Usług niezależnie od uprzedniej rejestracji w Serwisie rejestruje swoją obecność na Forum oznaczając się oryginalnym identyfikatorem (nick). Administrator Forum może przyjąć za niedopuszczalny nick stanowiący słowo lub wyrażenie wulgarne, będący oznaczeniem komercyjnym lub będący łudząco podobnym do oznaczenia innego Użytkownika Usług lub Forum. 

9.3 Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowią publikacji NuPlays. Usługa Forum stanowi wyłącznie udostępnienie przestrzeni w Serwisu do swobodnej wypowiedzi Użytkownika Usług. 

9.4 Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. 

9.5 Użytkownik Usług oświadcza, że każda wypowiedź zamieszczona przez niego na Forum jest rozpowszechniana przez Użytkownika Usług i nie stanowi publikacji Usługodawcy oraz że jest świadomy swojej odpowiedzialności prawnej z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw podmiotowych osób trzecich. 

9.6 Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Forum treści: 

a)      sprzecznych z prawem, w tym w szczególności naruszających dobra osób trzecich, 

b)      nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a także propagujących przemoc, jak również treści aprobujących powyższe zachowania, 

c)      uznawanych powszechnie za kolidujące z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających zasady netykiety, w tym w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy pornograficznych 

9.7 W ramach Forum nie mogą być prezentowane treści zawierające przekazy reklamowe, lub marketingowe, w tym treści z zakresu reklamy ukrytej. 

9.8 W ramach funkcjonowania Forum Użytkownik Usług nie może prezentować treści chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej, do których rozpowszechniania nie jest uprawniony. 

9.9 Użytkownik Usług zobowiązuje się niniejszym do nie zamieszczania na Forum treści o cechach określonych w pkt. 9.6., 9.7., 9.8. i 9.10 Regulaminu. 

9.10 Użytkownik oświadcza, że przyjmuje, że w zakresie funkcjonowania Forum i Usługi opisanej w pkt. 2.2 Regulaminu postanowienia pkt. 7.10 – 7.15 Regulaminu stosują się odpowiednio. 

9.11 Administrator Forum ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator Forum nie monitoruje treści i wpisów zawartych przez Użytkowników Usług.  

9.12 W przypadku, w którym wypowiedź kwalifikująca się do usunięcia dostępu, jako niedopuszczalna na podstawie Regulaminu i usunięta, będzie jednocześnie wpisem rozpoczynającym wątek dyskusji na Forum, jej usunięcie może spowodować niedostępność całego wątku wypowiedzi, bez względu na charakter i zawartość pozostałych wpisów. 

9.13 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Usług wielokrotnie narusza zasady Regulaminu Administrator Forum ma prawo do zablokowania dostępu do Forum poprzez zablokowanie Adresu IP, bezterminowo zablokowania Konta Użytkownika  lub możliwości zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących. 

9.14 W ramach prezentacji zamieszczonej przez Użytkownika wypowiedzi na Forum może być uwidoczniona część Adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu przy zamieszczaniu wpisu. 

9.15 Zastrzeżenia, uwagi lub oświadczenia dotyczące funkcjonowania Forum lub zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa oraz Regulaminu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres internetowy nuplays@nuplays.com lub na adres korespondencyjny NuPlays to jest ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

9.16 W celu uniknięcia wątpliwości Strony, oświadczają, że Forum, niezależnie od kwalifikacji prawnej Serwisu, jest wyodrębnioną częścią Serwisu i nie stanowi prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe. 

 

10.                Materiały

10.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie Materiały zawarte w Serwisie i udostępnione poprzez Serwis w części Serwisu dostępnej bez rejestracji Użytkownika, jak i w części do której dostęp wymaga rejestracji podlegają ochronie jako prawa własności intelektualnej, w tym jako przedmioty praw autorskich, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub know how i przysługują NuPlays, w szczególności na podstawie odpowiednich upoważnień do korzystania (licencji) i innych zgód w zakresie rozpowszechniania. 

10.2 Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek wymaga pisemnej zgody NuPlays. Korzystanie z Materiałów w zakresie szerszym niż dozwolony użytek bez pisemnej zgody NuPlays stanowi naruszenie praw własności intelektualnej NuPlays.

 

11.                Rozliczenia Transakcji oraz zasady i warunki płatności i odpłatności Usług

11.1 Płatności realizowane przez Fanów na rzecz Sprzedawców za przedmioty Ofert w celu zawarcia Transakcji realizowane będą poprzez jeden z elektronicznych systemów płatności działających na podstawie umowy z NuPlays w celu dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikami, wymieniony na stronie www wskazanej zgodnie z pkt. 11.2 Regulaminu. 

11.2 Lista serwisów internetowych oferujących elektroniczny system płatności, powiązany z funkcjonowaniem Serwisu znajduje się pod adresem http://nuplays.pl/seller/content/payment-platforms. 

11.3 Usługa rozliczeń w elektronicznym systemie płatności, o którym mowa w pkt. 11.2. świadczona jest Użytkownikom przez operatora tego systemu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a operatorem płatności. Usługa rozliczeń nie jest usługą NuPlays, NuPlays nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie tej usługi. Odpowiedzialność za działania elektronicznych systemów płatności ponoszą ich operatorzy. Odnośniki do regulaminów systemów opisanych w pkt. 11.2 Regulaminu znajdują się na stronie  https://nuplays.pl/seller/content/payment-platforms, zaś Użytkownik realizujący Transakcje zawiera każdorazowo online odrębną umowę z operatorem systemu płatności elektronicznej. Przed dokonaniem Transakcji z wykorzystaniem usług systemów płatności, o których mowa w pkt. 11.2 Regulaminu Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami funkcjonowania tych serwisów.

11.4 Sprzedawca oświadcza, że nie będzie dochodził od NuPlays jakichkolwiek roszczeń z tytułu realizacji rozliczeń przez systemy opisane w pkt. 11.2 Regulaminu i zrzeka się wobec NuPlays takich roszczeń. 

11.5 Wynagrodzenie NuPlays z tytułu świadczenia Usług pobierane jest wyłącznie od Sprzedawcy i obliczone jest każdorazowo na podstawie wartości zawartej Transakcji, zgodnie z treścią załącznika do Regulaminu (Wynagrodzenie NuPlays) dostępnego pod adresem https://nuplays.pl/seller/content/price-terms. Wynagrodzenie NuPlays każdorazowo stanowi procent ceny za przedmiot Oferty pobieranej przez Sprzedawcę od Fana. 

11.6 Wynagrodzenie NuPlays realizowane jest każdorazowo poprzez pobranie i odprowadzenie na rachunek NuPlays przez system opisany w pkt. 11.2 Regulaminu. kwoty stanowiącej Wynagrodzenie NuPlays z płatności za Przedmiot Transakcji, którą Sprzedawca otrzymał z tytułu Transakcji (z ceny za przedmiot Oferty). 

11.7 Wynagrodzenie NuPlays opisane w pkt. 11.2 Regulaminu pokrywa wszelkie koszty NuPlays związane z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją systemu Superoferta. 

11.8 Każdorazowo zawarcie Transakcji następuje wobec NuPlays na ryzyko Sprzedawcy. Niewykonanie Transakcji, ujawnienie się jej nieważności lub odstąpienie od Transakcji przez którąkolwiek z jej Stron nie wpływa na wymagalność roszczenia NuPlays w zakresie Wynagrodzenia NuPlays, które pokrywa każdorazowo w odniesieniu do konkretnej Transakcji Sprzedawca. 

11.9 Wynagrodzenie NuPlays zawiera należny podatek od towarów i usług (VAT). 

11.10 Świadczone przez NuPlays w ramach Serwisu Usługi mają charakter usługi ciągłej.

11.11 Sprzedawca wyraża zgodę na rozliczanie wartości Usług i wynagrodzenia NuPlays w okresach miesięcznych. Każdorazowo do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym Usługi są świadczone NuPlays wystawi Sprzedawcy elektroniczna fakturę VAT, którą Sprzedawca pobiera poprzez Profil Użytkownika, obejmującą wartość zrealizowanych Usług, należne wynagrodzenie NuPlays oraz wysokość podatku od towarów i usług. 

11.12 Wypłata środków ze sprzedaży, którą Sprzedawca prowadzi w NuPlays, odbywa się na konto Sprzedawcy w systemie PayPal. Niezależnie od postanowień Regulaminu Sprzedawca związany jest postanowieniami i warunkami Acceptable Use Policy operatora tej usługi, znajdującymi się pod adresem https://cms.paypal.com/us/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/AcceptableUse_full, które to warunki w zakresie tam opisanym stają się integralną częścią Regulaminu. 

11.13 Sprzedawca może w dowolnym momencie zlecić przekaz środków ze sprzedaży w NuPlays na swoje konto w serwisie PayPal bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym celu Sprzedawca musi zalogować się na Konto Sprzedawcy w Serwisie i w zakładce Wypłaty wskazać kwotę wypłaty oddzielnie dla każdej waluty. Warunkiem realizacji wypłaty w danej walucie jest posiadanie aktywnego salda w tej walucie na koncie PayPal Sprzedawcy. Przekazanie środków z Konta Sprzedawcy w Serwisie na konto Sprzedawcy w PayPal realizowane jest w dni robocze niezwłocznie, w ciągu 24 godzin od zlecenia przekazania środków.

11.14 Sprzedawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej. Wszystkie faktury VAT dostępne są do pobrania w profilu Sprzedawcy w zakładce Faktury.

 

12.                Dane osobowe

12.1 NuPlays stosuje zasadę Privacy by design. Serwis NuPlays jest zaprojektowany tak, by jak najlepiej chronić  dane osobowe Użytkowków na każdym etapie ich przetwarzania. NuPlays jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

12.2 W celu utworzenia i korzystania z Konta Użytkownika i innych dostępnych poprzez Konto Użytkownika Usług niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: 

a)      w przypadku utworzenia Konta Fana: adresu e-mail oraz kraju zamieszkania,

b)      w przypadku Konta Sprzedawcy: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy, NIP, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, kraju zamieszkania lub kraju siedziby, telefonu kontaktowego. 

12.3 Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczenia Użytkownikowi Usług. Poprzez utworzenie Konta Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym zakresie przez NuPlays w celu świadczenia mu Usług.

12.4 Fan może dobrowolnie uzupełnić informacje w swoim Koncie Użytkownika o następujące dane osobowe:

a)      imię,

b)      nazwisko,

c)      pseudonim,

d)      datę urodzenia,

e)      zdjęcie lub awatar,

f)       numer telefonu,

g)      adres korespondencyjny,  

h)      ulubione gatunki muzyczne, 

i)       ulubieni artyści, 

j)       zespół, w którym występuje lub występował (dla artysty).

12.5 Użytkownik może dobrowolnie podać w Koncie Użytkownika informację odnośnie wieku Użytkownika i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych odnośnie wieku w celu weryfikacji wieku Użytkownika pod kątem dostępności dla niego Ofert skierowanych do osób, które ukończyły 18 lat.

12.6 Następujące dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w Koncie Użytkownika będą przetwarzane w celu personalizacji jego Profilu Użytkownika: imię, nazwisko, pseudonim, zdjęcie lub awatar. Dobrowolnie podając w Koncie Użytkownika informacje wskazane w zdaniu poprzednim Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu określonym w zdaniu poprzednim.

12.7 Użytkownik Usług, który zawiera Transakcję poprzez potwierdzenie zamówienia wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Transakcji zgodnie z przedmiotem Oferty drugiej stronie Transakcji i ich dalsze przetwarzanie przez drugą stronę Transakcji w celu wykonania Transakcji oraz jej rozliczenia.

12.8 W celu realizacji Transakcji, NuPlays udostępnia właściwemu operatorowi systemu płatności wybranemu przez Fana podczas zawierania Transakcji (to jest firmie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449 albo firmie PayPro Spółka Akcyjna. operatorowi Przelewów24, z siedzibą w Poznaniu. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 adres email Fana, numer ID Transakcji oraz żądanie pobrania kwoty w wysokości ceny za Przedmiot Transakcji. Po dokonaniu płatności NuPlays uzyskuje od właściwego operatora płatności informację, że Transakcja przebiegła prawidłowo. Informacja o dokonaniu przez Fana płatności zostaje udostępniona Sprzedawcy.

12.9 W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik Usług ma dostęp do danych o historii swoich Transakcji Użytkownika Usług, w tym w Koncie Fana o wszystkich zamówieniach składanych przez Fana i nabytych Przedmiotach Transakcji oraz danych Sprzedawcy, a w Koncie Sprzedawcy o Ofertach Sprzedawcy, zawartych Transakcjach oraz danych Fanów, którzy nabyli Przedmioty Transakcji. NuPlays przetwarza te dane w celu świadczenia Użytkownikom Usług Usługi Konta Użytkownika.

12.10 Użytkownik może także dobrowolnie wyrazić odrębną od Regulaminu zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w Koncie Użytkownika w celach marketingowych NuPlays. Jeśli Użytkownik wyraził taką zgodę na przetwarzanie jego danych, NuPlays przetwarza jego dane w szczególności w celu zaoferowania Użytkownikowi systemu rekomendacji, który będzie informował Użytkownika o muzyce, która może mu się spodobać. 

12.11 Użytkownik może także dobrowolnie wyrazić odrębną od Regulaminu zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wynikających z aktywności Użytkownika w Serwisie oraz korzystania z Usług a dotyczących Adresu IP i przeglądarki, faktu i okresów każdorazowego korzystania przez Użytkownika z Usług, rodzaju Usług oraz oznaczeń identyfikujących Użytkownika, przypisanych mu przez Serwis w celu identyfikowania i analizowania jego preferencji w celu doskonalenia jakości Usług Serwisu. 

12.12 W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę lub jakikolwiek inny podmiot lub organ korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, NuPlays będzie mógł przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia i dochodzenia odpowiedzialności Użytkownika. 

12.13 Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera NuPlays poprzez kliknięcie odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika. 

12.14 Administratorem danych  jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do danych osobowych określonych w pkt. 12.01 – 12.7, 12.9. oraz 12.11 – 12.14 Regulaminu oraz w rozumieniu RODO jest NuPlays Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25 (03-808 Warszawa). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@nuplays.com.

12.15 Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę i ich poprawiania za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika oraz Profilu Użytkownika. Użytkownik może również skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub usunięcia poprzez przesłanie zapytania do NuPlays skierowane na adres email iod@nuplays.com lub adres korespondencyjny ul. Minska 25, 03-808 Warszawa.

12.17 Na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych NuPlays może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym dalsze usługi hostingowe. 

12.18 Usługodawca niniejszym oświadcza, że przy zabezpieczeniu danych osobowych Użytkowników spełnia wymogi określone w Rozdziale 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), w szczególności Usługodawca zapewnia kryptograficzne środki techniczne zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

12.19 Procedura raportowania naruszeń obowiązków wynikających z RODO oraz dostępu nieupoważnionych osób. Każda osoba zatrudniona przez NuPlays lub w inny sposób upoważniona przez NuPlays do dostępu do danych osobowych (Procesor Danych oraz Dalszy Procesor Danych Osobowych) jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych o naruszeniu lub ryzyku naruszenia obowiązków wynikających z RODO lub o stwierdzonym dostępie nieupoważnionych osób do danych osobowych. W przypadku opisanym powyżej:

a)      Osoba niezwłocznie informuje Inspektora Ochrony Danych o stwierdzonym naruszeniu lub niebezpieczeństwie naruszenia,

b)      Inspektor Ochrony Danych, w porozumieniu z adekwatnymi osobami, niezwłocznie podejmuje wszelkie dostępne działania, których celem jest minimalizacja naruszenia

c)      Inspektor Ochrony Danych przeprowadza analizę przyczyn naruszenia i sporządza raport wraz ze wskazaniem kroków niezbędnych do zapobieżenia naruszeniom w przyszłości. Raport zostaje zarchiwizowany w miejscu przechowywania dokumentacji Spółki w formie wydruku.

d)     W przypadku naruszenia, którego skutkiem jest wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności użytkownika, Administrator bez zbędnej zwłoki (nie później niż w ciągu 72 godzin) poinformuje o fakcie naruszenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13.                Pliki cookies

13.1 Dostęp do i korzystanie z Serwisu lub Usług wiąże się umieszczeniem w urządzeniu Użytkownika plików cookies Usługodawcy. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, które służą do korzystania ze stron internetowych.

13.2 Usługodawca korzysta ze stałych i sesyjnych plików cookies. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

13.3 Usługodawca korzysta z sesyjnych plików cookies w celu:

a)      utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu),

b)      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,  umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

13.4 Usługodawca korzysta ze stałych plików cookies w celu: 

a)      zapisanie preferencji Użytkownika (m.in. odnośnie przechowywania plików cookies), 

b)      zapisania informacji o odwiedzanych stronach gatunków pozwalające dostosować treść do preferencji Użytkownika.

13.5 Dostęp do i korzystanie z Serwisu lub Usług może się wiązać z umieszczeniem w urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu plików cookies podmiotów trzecich względem NuPlays. Poprzez Serwis mogą być umieszczane pliki cookies następujących podmiotów: 

a)      Google  Analytics – pliki cookies będą przechowywane w celu zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. Za pośrednictwem Google Anlitycs NuPlays uzyskuje dane odnośnie statystyk korzystania z Serwisu. Zasady przetwarzania informacji w cookies określone są na stronie   https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=pl&utm_id=ad,

b)      Twitter  – pliki cookies będą przechowywane w celu wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych. Zasady przetwarzania informacji w cookies określone są na stronie   https://support.twitter.com/articles/20170514#, 

c)      Facebook - pliki cookies będą przechowywane w celu wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych. Zasady przetwarzania informacji w cookies określone są na stronie   https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter, 

13.6 Użytkownik może, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przez siebie przeglądarki internetowej, dokonać wyboru odnośnie zapisu plików cookies i ich przechowywania, lub usunięcia już zapisanych plików cookies. Szczegółowe informacje odnośnie możliwych ustawień przechowywania plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. W razie ograniczenia możliwości przechowywania plików cookies w urządzeniu Użytkownika, niektóre funkcjonalności Serwisu i Usług mogą nie być dla niego dostępne. 

13.7 Użytkownik, który pomimo uzyskania uprzedniej informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis, korzysta nadal z Serwisu bez zmiany ustawień odnośnie plików cookies, wyraża zgodę na przechowywanie w swoim urządzeniu plików cookies wykorzystywanych w Serwisie. 

 

 

 

14.                Ograniczenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

14.1 Użytkownik potwierdza, że jest świadom, iż korzystanie z Serwisu i Usług, jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet. 

14.2 Usługodawca przy świadczeniu Usług wykorzystuje metody zabezpieczenia przekazu danych zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwości Serwisu i świadczonych za jej pomocą Usług, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w tym przy wykorzystaniu technik kryptograficznych. 

 

15.                Reklamacje

15.1 Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczoną mu Usługą lub Superofertą lub w inny sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu. W reklamacji należy podać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, który ją składa, a także opisać przedmiot reklamacji oraz podać treść żądania, jeśli z takim Użytkownik występuje. Reklamację należy składać za pośrednictwem emaila na adres nuplays@nuplays.com lub na adres korespondencyjny NuPlays to jest ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

15.2 Reklamację będą rozpatrywane niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W razie gdyby treść zgłoszonej reklamacji nie zawierała informacji wystarczających do jej rozpatrzenia, NuPlays zwróci się z Użytkownika, z prośbą o uzupełnienie informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji. 

15.3 Wszelkie reklamacje związane z Ofertami, Transakcjami oraz Przedmiotami Transakcji, a także udostępnionymi Materiałami Użytkownika należy składać do Sprzedawcy, którym wystawił Ofertę lub udostępnił Materiały Użytkownika. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wystawione Oferty, zawarte Transakcje oraz sprzedane Przedmioty Transakcji, a także udostępnione Materiały Użytkownika.  

 

16.                Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

16.1 Umowa o świadczenie Usług jest zawarta na czas nieokreślony. 

16.2 Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez Użytkownika Usług w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 

16.3 Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez Usługodawcę poprzez zablokowanie Konta Użytkownika lub usunięcie Konta Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie.

16.4 Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Materiałów Użytkownika przechowywanych w Koncie Użytkownika Usług, w szczególności nabytych przez Użytkownika Usług Przedmiotów Transakcji. Użytkownik Usług, który rozwiązuję umowę o świadczenie Usług w trybie 15.1. Regulaminu powinien przed rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług zrobić kopię zapasową wszystkich Materiałów Użytkownika, które chce posiadać po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług inaczej trwale utraci on wszystkie Materiały Użytkownika, w tym wszystkie nabyte Przedmioty Transakcji. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usług Użytkownik traci przysługujące mu Punkty NuPlays.

16.5 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą nie wpływa w żaden sposób na prawa Fanów, którzy zawarli wcześniej Transakcje z tym Sprzedawcą i na ich podstawie nabyli Przedmioty Transakcji, jak również prawo NuPlays przechowywania danych związanych z rozliczeniami ze Sprzedawcą na zasadach Regulaminu i niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia Serwisu. 

16.6 NuPlays może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług przez NuPlays i usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

16.7 W każdym przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług lub odstąpienia od umowy o świadczenie Usług wszelkie zgody i zezwolenia udzielone przez Sprzedawcę w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia odnośnie udostępniania Użytkownikom Materiałów Użytkownika w okresie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, pozostają w mocy. NuPlays przechowuje dane odnośnie zawartych Transakcji oraz zobowiązań Sprzedawców z tytułu ewentualnych płatności na rzecz NuPlays do celów archiwalnych, księgowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów.   

16.8 W każdym przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług lub odstąpienia od umowy o świadczenie Usług pozostają w mocy jako wiążące Strony wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad korzystania z Materiałów oraz skutków prawnych korzystania przez Użytkownika z Usług z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

16.9 Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że NuPlays nie odpowiada względem Sprzedawcy za przerwy techniczne w zakresie funkcjonowania Serwisu. 

16.10 Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia działalności Serwisu. 

 

17.                Postanowienia końcowe

17.1 NuPlays zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do: (i) zmian prawa, praktyki organów państwowych lub orzecznictwa sądów powszechnych i polubownych; (ii) zmiany praktyki rynkowej lub zmian technologicznych; (iii) zmiany założeń biznesowych świadczenia Usług, (iv) zmian regulaminów i umów podmiotów współpracujących z Usługodawcą. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację przesłaną na Konto Użytkownika lub pocztą elektroniczną na adres email podany w Koncie Użytkownika na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. 

17.2 Jeśli Użytkownik wyraźnie zaakceptuje zmieniony Regulamin przed upływem terminu wskazanego w pkt. 17.1 Regulaminu lub jeśli Użytkownik po terminie wskazanym w punkcie 17.1. Regulaminu w dalszym ciągu będzie korzystał z Serwisu i Usług przyjmuje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę Regulaminu i dalsze Usługi będą świadczone na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie.

17.3 W przypadku wyraźnego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, NuPlays zawiesza świadczenie Usług na okres 30 dni. Po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o braku akceptacji Regulaminu umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się. W terminie 15 dni od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik może wykonać kopię zapasową Materiałów Użytkownika lubzgłosić NuPlays żądanie udostępnienia mu kopii zapasowej Materiałów Użytkownika. Kopia ta zostanie mu udostępniona w terminie kolejnych 15 dni. Po tym terminie Konto Użytkownika ulega usunięciu i Materiały Użytkownika nie będą już dla niego dostępne. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług, w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa NuPlays może przetwarzać dane osobowe Użytkowników niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług oraz do celów księgowych i rachunkowych.

17.4 Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu wykonania czynności. 

 

17.5 NuPlays i Użytkownik oświadczają, że wszelkie spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu, korzystania z Serwisu oraz Usług lub z nimi związane poddają pod wyłączną jurysdykcję sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że prawo obowiązujące w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika wyłącza możliwość wyboru przez Strony jurysdykcji sądów powszechnych Rzeczpospolitej Polskiej, wtedy właściwe do rozstrzygnięcia sporu będą sądy mające jurysdykcję według prawa obowiązującego w tym państwie. W sporach określonych w zdaniu poprzednim pomiędzy NuPlays i Sprzedawcami właściwy będzie sąd miejsca siedziby NuPlays. Prawem właściwym do interpretacji postanowień Regulaminu oraz oceny praw zobowiązań i odpowiedzialności NuPlays oraz Użytkownika jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej, chyba że prawo obowiązujące w państwie miejsca zamieszkania lub pobytu Użytkownika wyłącza lub ogranicza możliwość wyboru przez Strony prawa obwiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wtedy zastosowanie będzie mieć prawo mające zastosowanie według prawa obowiązującego w tym państwie.

 

 

 

POBIERZ REGULAMIN W PDF